ANNOUNCEMENT
G2 Risk Solutions and Mastercard Combine AI and Merchant Insights

G2 Finansal Hizmetler Doğrulaması Hüküm ve Koşulları(T&C Turkish)

GİRİŞ

Aşağıdaki hüküm ve koşullar, G2 Web Services, Inc. (“G2”, “biz” veya “bizim”) ve Google Ads aracılığıyla finansal ürün veya hizmetler reklamı vermeye uygunluğunu belirlemek amacıyla bir Finansal Hizmetler Doğrulama Başvurusu (“Başvuru”) gönderen taraf (“Başvuru Sahibi”, “siz” veya “sizin”) arasındaki ilişkiyi tanımlar.

Hizmetlere Genel Bakış

  • G2, Başvurunuzda sağlanan bilgilerin, Google ve G2 tarafından karşılıklı olarak kabul edilen doğrulama standartlarına (“G2 Doğrulama Standartları”) uygun olduğunu tespit ederse finansal hizmetler doğrulamasını (“G2 Doğrulaması”) sağlayacaktır. Ayrıca, G2’nin yegâne ve mutlak takdirine bağlı olarak, Başvuruda ifade edilebilecek belirli kriterleri karşıladığınızı belirlemesi durumunda G2 Doğrulaması (“Muafiyet”) muafiyetine hak kazanabilirsiniz.
  • G2 Doğrulaması veya Muafiyet başvurusunun tamamen gönüllülük esasına dayandığını kabul etmektesiniz. G2 Doğrulaması veya Muafiyet verme veya reddetme kararı, G2’nin yegâne ve mutlak takdirine bağlıdır ve bu karar (i) G2 Doğrulama Standartları veya Google Ads politikalarındaki değişiklikleri yansıtmak; (ii) geçerli yasalara, düzenlemelere veya direktiflere uyumluluk veya (iii) sahtekarlığı, kötüye kullanımı veya diğer zararları önlemek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli nedenlerden dolayı herhangi bir zamanda gözden geçirilebilir, reddedilebilir, iptal edilebilir veya askıya alınabilir.

Garantiler

  • Başvurunuzda ve ilgili tüm iletişimlerde sağladığınız bilgilerin bilginiz dahilinde doğru, kesin ve eksiksiz olduğunu beyan ve garanti etmektesiniz ve gönderdiğiniz bilgiler ile ilgili herhangi bir değişiklik veya yanlışlıktan haberdar olduğunuzda derhal G2’yi bilgilendirmeyi kabul etmektesiniz. Başvuru Sahibinin yanlış, YANILTICI veya eksik bilgilerine dayanan herhangi bir G2 Doğrulaması veya Muafiyeti kararı, G2 tarafından yegâne ve mutlak takdirine bağlı olarak derhal gözden geçirilebilir, askıya alınabilir, geri alınabilir veya reddedilebilir.
  • Ayrıca, sizin ve iş faaliyetlerinizin yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere tam olarak uygun olduğunu ve bu hüküm ve koşullar kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli güce ve yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve garanti etmektesiniz.

SORUMLULUK REDDİ

  • Başvuru Sahibi, G2’nin bir düzenleyici makam veya devlet kurumu olmadığını ve G2 Doğrulaması veya Muafiyet durumunun geçerli herhangi bir yasa ve düzenlemeye, herhangi bir sertifikasyon veya akreditasyon standardına veya G2 Doğrulaması Standartları dahil olmak üzere herhangi bir Google Ads politikasına tam, kısmi veya sürekli uyum garantisi olmadığını ve bu şekilde tanımlanamayacağını kabul eder.
  • G2 Doğrulamasının veya Muafiyetinin, Google veya platformlarından herhangi birinde reklam verme hakkı veya yükümlülüğü getirmediğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. G2 Doğrulaması veya Muafiyet durumunuza bakılmaksızın, finansal ürün hizmetlerinin reklamını yapmanıza izin verilip verilmeyeceğine dair nihai karar Google tarafından yegâne ve mutlak takdirine bağlı olarak verilecektir. G2, G2 Doğrulaması veya Muafiyeti veya Google tarafından verilen herhangi bir karardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir kayıp, hasar veya sonuçtan (dolandırıcılık dahil) sorumlu değildir.
  • GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE G2, DOĞRULAMA HİZMETLERİNİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEMEYE DAİR ZIMNİ GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZİMNİ GARANTİ OLMADAN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLAMAKTADIR. G2, HERHANGİ BİR AMAÇLA HERHANGİ BİR G2 DOĞRULAMASININ VEYA MUAFIYETİNİN DOĞRULUĞUNU VEYA YETERLİLİĞİNİ GARANTİ ETMEZ.

GİZLİLİK

“Gizli Bilgi”, bilgilerin niteliği ışığında makul olarak gizli olduğunun anlaşılması gereken ve taraflardan herhangi biri tarafından açıklanan herhangi bir bilgi veya veri anlamına gelir. Ancak “Gizli Bilgi”, (a) alan tarafın kusuru olmaksızın kamuya açık olan; (b) açıklayan tarafça açıklanmadan önce, alan tarafça herhangi bir kısıtlama olmaksızın uygun şekilde bilinen; (c) yasal yetkisi olan başka bir kişi tarafından alan tarafa kısıtlama olmaksızın uygun şekilde açıklanmış olan veya (d) açıklayan tarafın Gizli Bilgileri kullanılmadan veya bunlara atıfta bulunulmadan alan tarafça bağımsız olarak geliştirilmiş olan herhangi bir bilgiyi içermez. Taraflardan her biri, haklarını kullanma veya buradaki yükümlülüklerini yerine getirme sırasında alabileceği veya başka bir şekilde maruz kalabileceği diğer tarafın Gizli Bilgilerini koruyacaktır. Taraflardan her biri, diğer tarafın Gizli Bilgilerini korumak için hiçbir durumda makul özenden az olmamak kaydıyla, benzer bilgilerini korumak için gösterdiği özeni gösterecektir. Taraflardan her biri Gizli Bilgileri yalnızca bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek veya haklarını kullanmak amacıyla ve G2’nin Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde kullanacaktır. Taraflardan hiçbiri, diğer tarafın Gizli Bilgilerini, açıklayan tarafın önceden yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaktır, söz konusu Gizli Bilgilerin (e) alan tarafın bu Sözleşme kapsamındaki haklarını kullanması veya yükümlülüklerini yerine getirmesi ile bağlantılı olarak Gizli Bilgilere erişmesi gereken çalışanlarına ve danışmanlarına (f) profesyonel danışmanlarına (ör. avukatlar ve muhasebeciler) ve (g) G2’nin Gizlilik Politikasında belirtilen diğer şekiller dışında sağlanması hariçtir, ancak tüm bu çalışanlar ve danışmanlar sözleşmeye tabi olmalıdır veya profesyonel danışmanlar söz konusu olduğunda, söz konusu Gizli Bilgilere, bu Bölümün hüküm ve koşullarına uygun bir şekilde muamele etmeliler ve bunları tutmak ve muhafaza etmek konusunda etik göreve tabi olmalıdırlar.

Fikri Mülkiyet

  • G2’ye sağlanan herhangi bir bilginin G2’nin veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir telif hakkını, ticari markasını, ticari sırrını, patentini veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini beyan ve garanti etmektesiniz. G2, önceden var olan tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutar ve bu hüküm ve koşullar altında size G2’nin fikri mülkiyetlerinin herhangi birisine ilişkin hiçbir mülkiyet veya lisans verilmeyecektir.
  • Ayrıca G2 tarafından sağlanan hizmetlerin münhasır olmadığını ve bu hüküm ve koşullardaki hiçbir şeyin, G2’nin, Başvuru Sahibinin rakipleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer taraflara aynı veya benzer hizmetleri sağlamasını engellemeyeceğini de kabul etmektesiniz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, G2’nin, BU HÜKÜMLER VE KOŞULLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN herhangi bir bağlı veya arızi kayıptan dolayı size karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır; buna G2’ye bu tür hasar veya kayıpların olasılığı konusunda bilgi verilip verilmediğine bakılmaksızın kâr kaybı, iş kaybı, veri kaybı veya değiştirilmesi, bilgisayarlarınıza, bilgisayar sistemlerinize, veri dosyalarınıza, programlarınıza veya bilgilerinize yetkisiz erişim veya bunların kaybı veya ikame mal veya hizmet satın alma maliyetleri veya hangi nedenden meydana gelirse gelsin ve hangi sorumluluk teorisi kapsamında olursa olsun her türlü dolaylı, özel veya bağlı hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı değildir. Başvuru Sahibi, sorumluluğun sınırlandırılması bölümündeki şartların makul bir risk tahsisini temsil ettiğini kabul eder.

Tazminat

Başvuru Sahibi, G2’yi herhangi bir üçüncü tarafın (devlet yetkilileri dahil) (a) bu hüküm ve koşulların Başvuru Sahibi tarafından herhangi bir ihlalinden veya (b) Başvuru Sahibinin, personelinin, temsilcilerinin, taşeronlarının veya temsilcilerinin veya taşeronlarının personelinin sahtekarlığı, ihmali, boşlaması, kasıtlı suiistimali veya yasa dışı davranışından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan herhangi bir iddia, dava veya kovuşturmaya karşı savunmayı kabul eder. Yasaların izin verdiği ölçüde, herhangi bir G2 tazminat alacaklısına karşı bu tür üçüncü taraf iddialarından kaynaklı olarak katlanılan veya maruz kalınan tüm masraflara, hasarlara, kayıplara, açılan davalara, para cezalarına, giderlere ve diğer yükümlülüklere (makul avukat ücretleri dahil) karşı G2’yi tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Geçerli Hukuk

Bu hüküm ve koşulların geçerliliği, oluşturulma tarzı, uygulanması ve etkisi, diğer yargı bölgelerinin yasalarının uygulanmasını gerektirebilecek kanunlar ihtilafı ilkelerini yürürlüğe koymadan ABD’nin Washington Eyaleti yasalarına tabi olacaktır. Bu hüküm ve koşullardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili ortaya çıkacak herhangi bir ihtilaf, münhasıran King County, Washington, ABD’deki eyalet veya federal mahkemelerde çözülecektir ve bu mahkemelerde kişisel yargı yetkisine açıkça izin vermiş olmaktasınız.

Bağımsız Taraflar

G2 ve Başvuru Sahibi bağımsız taraflardır ve hiçbir kuruluş herhangi bir amaçla diğerinin çalışanı, temsilcisi, ortağı, ortak girişimcisi veya yasal temsilcisi olarak kabul edilemez. Bu hüküm ve koşullarda açıkça belirtilenler dışında, ne G2 ne de Başvuru Sahibinin diğerini bağlayıcı bir hakkı veya yetkisi olmayacak ve diğeri adına herhangi bir yükümlülük altına girmeyecektir. Bu hüküm ve koşullar yalnızca siz ve G2 için geçerlidir ve herhangi bir üçüncü taraf için herhangi bir yasal hak oluşturmaz.

Mücbir Sebep

G2 veya Başvuru Sahibi mücbir sebepler, doğal afetler, savaş, sivil kargaşa, hastalık veya pandemi, devlet düzenlemesi, mahkeme emri veya iflas eden tarafın eylemlerinden kaynaklanmayan iş anlaşmazlığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yalnızca makul kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan, bu hüküm ve koşullar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmedeki gecikme veya ifa etmeme nedeniyle diğerine karşı sorumlu olmayacaktır.

Muhtelif

G2, bu hüküm ve koşulları herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. G2 Doğrulaması veya Muafiyet durumunuzun bir koşulu olarak, güncellemeler de dahil olmak üzere bu hüküm ve koşullara uymak için sürekli ve devam eden bir yükümlülüğünüz bulunmaktadır. En son hüküm ve koşullar g2llc.com/financial-services-terms-and-conditions adresindeki web sitemizde bulunabilir. G2, bu hüküm ve koşullara uymama dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle G2 Doğrulaması veya Muafiyet durumunuzu gözden geçirme, geri çekme, askıya alma veya reddetme konusunda yegâne ve mutlak takdir yetkisine sahiptir. Bu hüküm ve koşullar, G2 Doğrulama veya Muafiyet durumunuzu koruduğunuz sürece geçerli olacaktır.